เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนี้ติดตั้ง ณ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

Service
Traffic Monitoring
Speed Test SP2
Speed Test NEdNet(local)
Monitor Pinger